پمپ دیافراگمی IPEX PUMP مدل IP-P 01

IPEX PUMP از دو دیافراگم لاستیکی ساخته شده است که بین دو محفظه قرار گرفته اند. محفظه ها توسط یک پیستون جدا می شوند که توسط یک موتور الکتریکی حرکت می کند. هنگامی که موتور الکتریکی کار می کند، پیستون را به جلو و عقب حرکت می دهد. این باعث می شود که دیافراگم ها منبسط و منقبض شوند. هنگامی که یک دیافراگم منبسط می شود، محفظه زیر آن را پر می کند. هنگامی که دیافراگم دیگر منقبض می شود، محفظه زیر آن را تخلیه می کند. این فرآیند باعث جریان سیال می شود.