مونو پمپ

99,000 تومان

پمپ حفره پیشرونده (پیچی) پمپ اسکرو

Progressive Cavity Pump